Pearson TE

1
(+30) 210 38 28 000 / (+30) 210 38 01 129 
fld@unicert.gr
qest
FAQs

Certificate Validation Form

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας.

Σύμφωνα με το πεδίο Α του υποδείγματος
Με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό
Με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό
Σύμφωνα με το πεδίο Β του υποδείγματος
Scroll Up